DANS

Kære alle

 

 

 

Der er opstart mandag den 2 september 2024 fra kl. 14-16 i Multihuset "Sydpolen" (kælderen) Kobberbakkeskolen afd. Sydby, Parkvej 109, 4700 Næstved.

Kontingent 300 kr september - december 2024, Vi glæder os til at møde dig/jer


Husk at vi den 26 august har dansens dag fra kl. 14-16, Sydpolen i kælderen pris kr. 40,0 som betales ved indgangen der serveres boller/kaffe og the


Vores danseleder Anne Vinter er klar til undervisningen 

På bestyrelsens vegne

Niels Pedersen

Diverse aktiviteter:

Følg med i foreningsbladet : Danseretningen fra Dansk Seniordansere

Dans Danmark

Vest og Sydsjælland

Kontingent 170 kr for enlig og 250 kr for par kan indbetales på konto 7045-0001273414 gældende for 2024


HUSK


Håber vi ses tag evt din nabo med det er meget sund

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

 

 

 

Kontingent til Næstved Seniordansere betales til vores kasserer Ulla Knudsen pris kr.300,00  for perioden september til december  2024, men man må gerne prøve gratis de 2 første gange med dans om man synes det er noget.

 

 

 

 

 

 

Danse tider:

Mandag fra kl. 14.00 til 16.00

Vores danseleder er : Anne Vinter

Tlf: 60834944 eller mail: anne@ekliptica.dk

 

Om os:

Festlig og fornøjelig dans til god musik sammen med glade mennesker.

En god måde til at blive i godt humør, få rørt " de små grå" og få god motion. Der danses til god musik og vi danser ikke " herre og dame" men "RØD og BLÅ", så alle kan være med, selvom man kommer alene.

Seniordans er danse fra mange lande og er forenklet så alle kan være med.

Mere info hos fmd: Niels Pedersen tlf: 28 78 46 47

mail: seniordanserenaestved@gmail.com

eller hos

Vores danseleder er : Anne Vinter tlf: 60 83 49 44 eller mail: anne@ekliptica.dk

 

Hvor er vi så !

Vi holder til i Multihuset Sydpolen Parkvej 109 4700 Næstved i kælderen

 

Dansk Seniordans

Landsforeningen Dansk Senior Dans • Baneallé 8 C, 8450 Hammel, Danmark • + 45 86 91 51 20 • Telefontider: tirsdage kl. 10 - 12 og torsdage kl. 10.– 13, dog ikke i skolernes ferier. • ldsd@mail.dk

 

Bestyrelsen:

Formand: Niels Pedersen TLF: 28 78 46 47

Næstformand: Jannie Jørgensen TLF: 51 88 79 44

Kasserer: Ulla Knudsen

Sekretær: Kirsten Andersen

Bestyrelsesmedlem: Ellen Olsen

1. suppleant: Kaj Hansen

2. suppleant: Henning Pedersen

 

Revisor: Alice Thomsen

Revisor: Susanne Jacobsen

Revisor suppleant: Anni Bech

 

CVR NR: 33296908

Fotoalbum:

Niels Pedersen holdt en lille tale til Carrie med tak for godt samarbejde i mange år

Niels Pedersen holdt en lille tale til Carrie med tak for godt samarbejde i mange år

Doris kom også med blomster fra Regionen til Carrie samt en fin tale

Doris kom også med blomster fra Regionen til Carrie samt en fin tale

Mette havde lavet en rigtig god sang samt tale til Carrie`s afslutning

Mette havde lavet en rigtig god sang samt tale til Carrie`s afslutning

Næstved Seniordanser

Næstved Seniordanser

Vores danseleder er glad for vores nye musikanlæg , sponsor VELUX FONDEN

Vores danseleder er glad for vores nye musikanlæg , sponsor VELUX FONDEN

Nytårs fest i Vallensved Forsamlingshus, en rigtig hyggelig dag

Nytårs fest i Vallensved Forsamlingshus, en rigtig hyggelig dag

Fællesspisning

Fællesspisning

Del siden

Danse dag på Næstved Bibliotek den 8 december 2018

Danse dag på Næstved Bibliotek den 8 december 2018

Juleafslutning i Næstved Seniordansere

Juleafslutning i Næstved Seniordansere

Tak for en hyggelig juleafslutning 2018

Tak for en hyggelig juleafslutning 2018

Fastelavn den 4 marts 2019

Fastelavn den 4 marts 2019

Hyggelig afslutning

Hyggelig afslutning

Hyggelig afslutning med stegt flæsk fra Mona Lisa og banko spil med mange flotte præmier

Hyggelig afslutning med stegt flæsk fra Mona Lisa og banko spil med mange flotte præmier

Hyggeeftermiddag med Bruno og Sigvard

Hyggeeftermiddag med Bruno og Sigvard

Julefrokost og afslutning for året 2019 god jul og et godt nytår til alle

Julefrokost og afslutning for året 2019 god jul og et godt nytår til alle

Nytårsfest i Vallensved 11 januar 2020

Nytårsfest i Vallensved 11 januar 2020

Ja så blev der spisetid med lækker gl. dags oksesteg med tilbehør

Ja så blev der spisetid med lækker gl. dags oksesteg med tilbehør


Vedtægter:

Vedtægter for Næstved Seniordansere:

§ 1 Navn.

Foreningen Næstved Seniordansere er hjemmehørende i Næstved Kommune

 

§ 2 Formål

Gennem dansen at styrke, træne hjerne, hjerte og krop, samt fremme den sociale kontakt mellem medlemmerne.

Afholde kurser, stævner og udbrede kendskabet til Seniordans.

Foreningen er tilknyttet Landsforeningen Dansk Seniordans og DGI.

 

§ 3 Medlemskab.

Enhver danser kan optages som personligt medlem.

Som medlem kan man deltage i kurser og arrangementer af enhver art, der afholdes i foreningen. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, som ved sin adfærd skader foreningen såvel indad som udadtil. Medlemmet har ret til at få sin udelukkelse behandlet på førstkommende generalforsamling.

 

§ 4 Kontingent.

Kontingentets størrelse fastlægges på generalforsamlingen.

 

§ 5 Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode og kan genvælges. 3 vælges på lige år og 2 på ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær og bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 af bestyrelsens medlemmer ønsker det. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når 3 eller flere medlemmer inklusiv formand eller næstformand er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Der føres  referat fra møderne, og det godkendes af bestyrelsen.

 

§ 6 Regnskab.

Foreningens regnskab løber fra den 1/1 til 31/12. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af 2 blandt medlemmerne revisorer. 2 revisorer vælges for 2 år og 1 suppleant for 1 år af gangen på generalforsamlingen.

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut og bør så vidt muligt være rentebærende.

 

§ 7 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er i alle foreningens anliggender den højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af første kvartal med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden i hænde  senest 8 dage før.

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtændring 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Såfremt der ønskes skriftlig afstemming gennemføres dette.

Dagsorden for den årlige generalforsamling skal indeholde:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællerre.

2. Formandens beretning.

3. Kasseren aflægger regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontigent.

6. Valg af bestyrelse m. m.   

     A. Valg af bestyrelsesmedlemmer

         2 suppleanter vælges for 1 år ad gangen

     B. Valg af revisor ( 1 på lige år og 1 på ulige år)

     C. Valg af 1 revisorsuppleant.

7. Eventuelt

 

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer med 1 stemme.

 

§ 8 Foreningens ophør.

Foreningen kan kun opløses ved en ordinær generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Ved ophør skal eventuelle aktiver anvendes til lignende aktiviteter for ældre.

 

§ 9 Tegning/hæftelse.

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

 

§10 Tilhørsforhold.

Foreningen er- gennem en danseleders medlemskab - tilsluttet Landsforeningen Dansk Seniordans.

 

Ændring i vedtægternes § 2 formål vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. februar 2013,

Gudmund Madsen, formand

Anni Bech, næstformand

Anne Theil Olsen, kasserer

Ulla Knudsen, sekretær

Randi Christiansen, bestyrelsesmedlem